European Funds

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Firma F1 Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie realizuje w latach 2018-2021 projekt pt: „Opracowanie nowatorskich form leków doustnych dedykowanych dla dzieci oraz osób starszych mających trudności z przełykaniem”.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolska na lata 2014–2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.  

 

Cel i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowatorskich formulacji wybranych leków, będących odpowiedzią na potrzeby pacjentów doświadczających trudności z przełykaniem, w tym dzieci i osób starszych. W trakcie projektu prowadzone będą prace zmierzające do opracowania składu recepturowego i  technologii wytwarzania rozwijanych  produktów leczniczych oraz opracowania i walidacji metod analitycznych wykorzystywanych do kontroli parametrów jakościowych tych produktów. Wytworzone  w warunkach GMP serie pilotażowe każdego produktu zostaną poddane badaniom stabilności w opakowaniu bezpośrednim w celu potwierdzenia jakości produktu w zadeklarowanym okresie trwałości. Opracowana zostanie dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.

Wartość projektu: 3 710 138.28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 731 995.92


Program SZYBKA ŚCIEŻKA dla MŚP, małe projekty

Firma F1 Pharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie realizuje w latach 2017-2018 projekt pt: „Opracowanie nowatorskich form leków mukolitycznych, dogodnych do przyjmowania przez dzieci, osoby w podeszłym wieku i cierpiących na zwężenie przełyku”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 3/1.1.1/2017 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017 r. (Konkurs 3/1.1.1/2017)

Cel i planowane efekty projektu:

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac B+R mających na celu opracowanie dwóch znacząco ulepszonych produktów leczniczych zawierających substancję czynną o działaniu mukolitycznym stosowaną w leczeniu chorób sezonowych oraz choroby genetycznej – mukowiscydozy. Powstałe produkty wyróżniać będzie nowoczesna forma aplikacyjna.

Wartość projektu: 1 470 445.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 099 101.00 zł


2nd edition of the INNOTECH programme

Our company, in consortium with the Pharmaceutical Institute of Warsaw and the Jagiellonian Centre of Innovation, received funding within the 2nd edition of the Innotech programme organised by the National Centre of Research and Development.

Innotech is a programme supporting science and companies in the scope of projects carried out in various fields of science and industry.

The project „synthesis and new technology of production of drug containing 5-a reductase  inhibitor” carried out on the basis of contract no.  INNOTECH-K2/IN2/65/182982/NCBR/13 dated 11 April 2013 will be carried out between 2013 and 2015.


Knowledge, Practice, Personnel – key to success in business

F1 Pharma has actively contributed to the improvement of competencies of university cadres in the commercial field, by running a project supported by the Małopolska Agency of Regional Development within the „Knowledge, Practice, Personnel – key to success in business” activity. The project run from January to June 2013.


Initiating of innovative activity

Our seed capital has been provided by JCI Venture Sp. z o.o. and obtained from the resources  of the Operative Programme Innovative Economy, co-financed from EU funds and implemented by the Polish Agency for Enterprise Development.

JCI Venture Sp. z o.o. Is an investment fund engaging in life science projects during the initial phase of their development.